Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English
  • En français
  • Italiano

Obsah

Přírodní zajímavosti

Voděradské bučiny

BučinyNárodní přírodní rezervace. Rozsáhlý lesní komplex nabízí příznivé prostředí mnoha druhům živočichů. Územím vede naučná stezka, jedna z prvních v Čechách. Hlavním předmětem ochrany jsou bukové porosty v nadmořských výškách 350 - 500 m n.m. Najdeme zde především kyselé bučiny s přimíšeným duby letními, osikami, lípami, břízami. V bylinném patře se vyskytuje např. bika hajní, metlička křivolaká, pstroček dvoulistý, šťavel kyselý, mařinka vonná nebo sasanka hajní. Vedle běžné lesní zvěře zde najdeme řadu ptáků jako např. datla černého, jestřába lesního či čápa černého. Z drobné fauny se zde vyskytuje endemický druh chrostíka a severské druhy hmyzenek, roztočů a chvostoskoků .
Lom Kamenka - malá odbočka od křižovatky turistických cest pod sv. Janem. Z bývalého lomu pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla.

Božkovské jezírko

Chráněné Čolekúzemí o rozloze 1,29 ha bylo vyhlášeno v roce 1988. Jedná se rozlohou o nevelký mokřadní biotop v terénní sníženině na  nepropustném podkladě, sycený pouze srážkovou vodou. V centrální části tohoto chráněného území se nacházejí početné tůně s rákosinami; součástí CHÚ Božkovské jezírko jsou též původní olšové porosty. Významný je výskyt vzácných rostlin jako např. kosatce žlutého, bublinatky obecné, okřehku trojbrázdového či kruštíku širolistého. Lokalita je útočištěm velkého množství ptactva a obojživelníků - např. čolka obecného nebo kuňky obecné. Vyskytují se zde i vzácné druhy bezobratlých živočichů. 

 

 Přírodní park Velkopopovicko3_kravy

Přírodní park se nachází jižně od Velkých Popovic a byl vyhlášen v roce 1993 pro ochranu čistého životního prostředí a jedinečného krajinného rázu. Na území tohoto parku mají zvláštní význam porosty zdravých vzrostlých stromů, stanoviště řady zvláště chráněných druhů, i celkově dochovaná přirozená skladba jednotlivých segmentů krajiny. Není zde téměř žádný průmysl ani extenzivní zemědělství či těžba a téměř nulová přítomnost rekreačních chat. Oblast je cenným kolektorem podzemních vod. Území je využíváno myslivecky (výskyt daňka evropského, srnce obecného, prasete divokého).